Varukorg 0

Integritetspolicy

Du har säkert redan hört talas om GDPR (General Data Protection Regulation) dataskyddsförordningen. GDPR gäller inom hela EU och ersätter svenska personuppgiftslagen (PUL). Denna nya EU-förordning ökar kraven på hur företag behandlar personuppgifter. Detta för att du ska känna dig trygg med att dela dina personuppgifter. 

För oss på MoveTech är detta inget konstigt, snarare en självklarhet. Vi värnar om din integritet och uppmuntrar alla sätt som kan ge våra kunder eller samarbetspartners mer trygghet. Vi har nu uppdaterat vår policy kring hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR. Du kan när som helst be att få ut register om dina personuppgifter och när som helst be om att få bli borttagen ur våra register. Vår dataskyddspolicy innebär i korta drag:

  • I våra register är vi endast intresserade av dig som yrkesverksam person och inte som privatperson, därför hanterar vi inga känsliga personuppgifter.
  • De personuppgifter vi sparar om dig är: ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och köphistorik.
  • Anledningen till varför vi hanterar dessa personuppgifter är för att kunna ge dig bättre service som kund eller samarbetspartner.
  • Vi har registrerat dessa uppgifter i samband med att du har blivit kund hos oss, fått en offert, ingått samarbete eller själv registrerat dig på vår hemsida för nyhetsbrev.
  • Vi delar inga uppgifter med tredje part.
  • Du kan när som helst be om att bli borttagen ur våra register. 
  • Läs mer om hur Google hanterar din personliga data här.

Du får mailutskick för att du någon gång har börjat prenumerera, blivit kund, ingått samarbete eller bett om en offert från oss sedan våra mailutskick kom ut i sin första version 2003. Det har alltid funnits en möjlighet att avregistrera sig i våra mailutskick, så också i detta. Innehållet i våra nyhetsbrev och mailutskick är endast kunskap och mervärde kring våra produkter och att vara kund eller samarbetspartner. Därmed följer vi de riktlinjer som utgör ett berättigat intresse. Vi hoppas såklart att du håller med och väljer att fortsätta ta emot våra nyhetsbrev och mailutskick. 

Vi sparar all data som skickas till oss genom kontaktformulären i butiken direkt i plattformen under 30 dagar. All inskickad data är tillgänglig för vår leverantör Vendre (Optimizers Nordic AB) under perioden om 30 dagar. 

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter? Välkommen att höra av dig!

Allt gott,

Vännerna på MoveTech

Datainspektionens förklaring

Den centrala delen av dataskyddsförordningen är de 99 artiklarna. Till dessa hör 173 stycken beaktandesatser (skäl). Skälen finns i den första delen av förordningen. På denna sida har vi lyft ut den delen. Dataskyddsförordningens artiklar hittar du här:

Europaparlamentet och europeiska unionens råd har antagit denna förordning med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (EUT C 229, 31.7.2012, s. 90.), med beaktande av Regionkommitténs yttrande (EUT C 391, 18.12.2012, s. 127.), i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet*, och av följande skäl:

* Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 8 april 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 april 2016.

(1)
Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

(2)
Principerna och reglerna för skyddet för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter bör, oavsett deras medborgarskap eller hemvist, respektera deras grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Avsikten med denna förordning är att bidra till att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och en ekonomisk union, till ekonomiska och sociala framsteg, till förstärkning och konvergens av ekonomierna inom den inre marknaden samt till fysiska personers välbefinnande.

(3)
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (4) syftar till att harmonisera skyddet av fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter och att säkerställa det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstaterna.

(4)
Behandlingen av personuppgifter bör utformas så att den tjänar människor. Rätten till skydd av personuppgifter är inte en absolut rättighet; den måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen. Denna förordning respekterar alla grundläggande rättigheter och iakttar de friheter och principer som erkänns i stadgan, såsom de fastställts i fördragen, särskilt skydd för privat- och familjeliv, bostad och kommunikationer, skydd av personuppgifter, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrande- och informationsfrihet, näringsfrihet, rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol samt kulturell, religiös och språklig mångfald.

(5)
Den ekonomiska och sociala integration som uppstått tack vare den inre marknaden har lett till en betydande ökning av de gränsöverskridande flödena av personuppgifter. Utbytet av personuppgifter mellan offentliga och privata aktörer, inbegripet fysiska personer, sammanslutningar och företag, över hela unionen har ökat. Nationella myndigheter i medlemsstaterna uppmanas i unionsrätten att samarbeta och utbyta personuppgifter för att vara i stånd att fullgöra sina uppdrag eller utföra arbetsuppgifter för en myndighet som finns i en annan medlemsstat.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-beaktandesatser/